UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
REPUBLIKE SRPSKE

Obavještenje o aktivnostima vještaka za ponovno imenovanje, 15.08.2016. godine

Svim imenovanim vještacima

Poštovani vještaci,

U skladu sa odredbama:

 • Zakona o vještacima Republike Srpske
  ("Službeni glasnik RS-e" broj: 16/05 i 65/08)

 • Statuta Udruženja Sudskih vještaka Republike Srpske

 • Etičkog kodeksa - Udruženja Sudskih vještaka Republike Srpske

Organi - Udruženja Sudskih vještaka Republike Srpske na osnovu aktivnosti, obavještavaju i daju pismenu inicijativu - svim imenovanim vještacima, da se redovno angažuju na ponovnom imenovanju za vještake kod Ministarstva Pravde Republike Srpske.
Ističemo da organi, odnosno nadležne komisije Udruženja vode aktivnosti i daju pismene preporuke i inicijative - Ministarstvu Pravde Republike Srpske za donošenje podzakonskih akata kao što su:

 • Pravila o provođenju kontinuirane edukacije za članove

 • Pravila o obaveznom osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova vještačenja kao registrovane djelatnosti

 • Program o polaganju kvalifikacionog ispita za vještake i slično.

Pored navedenog, pozivamo novoimenovane vještake da se upišu i učlane u Udruženje Sudskih vještaka RS-e i time steknu sva prava i preuzmu obaveze na dobrovoljan način i postanu redovni članovi.
Nadamo se da ćete ovo pismeno obavještenje razumjeti i uvažiti, a realizacija istog daće šire rezultate u ovoj značajnoj oblasti za bolji, stručniji, profesionoalniji i odgovorniji rad državnih organa u pravosuđu i samih građana kao korisnika usluga vještačenja.
Sve informacije i podršku kao redovni i budući članovi u svom radu, možete zatražiti u kancelariji Udruženja Sudskih vještaka RS-e u Banjaluci, ulica Vladike Platona broj 3. (Tržni centar "Zenit") i na telefone broj:

 • 065/512-187

 • 051/218-005

 • 051/303-170

S poštovanjem,

Izvršni odbor
Udruženja
- Komisija za informisanje -

Susreti vještaka, 28.04.2015. godine

Održani susreti vještaka u "Domu Omladine" u Banjaluci.

Poziv Vještacima

Udruženje Sudskih Vještaka RS
14.04.2015. godine

U skladu sa programskim ciljevima,

P O Z I V A

VJEŠTAKE iz svih oblasti vještačenja, kandidate za nove vještake, i goste (advokate, notare, procjenitelje i slično) na

GODIŠNJI SUSRET

koji će se održati – 28.04.2015. godine / UTORAK / sa početkom u 12:00 ČASOVA velika sala – AMFITETAR „DOM OMLADINE“ U Banjaluci (preko puta „Tržnice“ ).

Tematika: položaj vještaka, tarifa troškova, edukaciji, daljnji pravci u radu i slično.

Organizacioni Odbor
predsjednik
Dragan Salić, dipl. ecc.