UDRUŽENJE SUDSKIH VJEŠTAKA
REPUBLIKE SRPSKE

Udruženje sudskih vještaka Republike Srpske

je udruženje građana koji se dobrovoljno udružuju radi unapređenja djelatnosti vještačenja. Osnovano je 23.04.1998. godine sa sjedištem u Banjojluci.

Ciljevi i zadaci:

  • Da okuplja vještake vještake raznih struka i specijalnosti i zastupa njihove interese,

  • Da sarađuje sa organima pravosuđa, unutrašnjih poslova i organima uprave u cilju unapređenja djelatnosti,

  • Da prati naučna i stručna dostignuća u zemlji i inostranstvu i upoznaje svoje članove sa njima,

  • Da omogući svojim članovima stručno usavršavanje radi unapređenja struke i poboljšanja kvaliteta rada,

  • Da se posebno brine o etici i savjesnom radu svojih članova.

Predsjednik Udruženja

Dragan Salić, dipl. ecc.

kontakt telefon: 065/512-187